Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 27
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðấng Ngồi Trên Ngôi

Khải-huyền 5:13b

Chúc cho Ðấng ngồi trên ngôi,

Cùng Chiên Con, được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép,

Cho đến đời đời, cho đến đời đời.

A-men, A-men, A- men.

 

Copyright © 2012-2022