Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 14
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Bức Thành Kiên Cố

1. Chúa chính bức thành kiên cố muôn đời,

Ðỡ che ta giữa bao thay dời;

Ðấng cứu giúp hồi nguy khốn ưu sầu,

Ðấng giúp ta luôn thắng nhiệm mầu.

Ngày đêm dẫu quân thù xưa,

Nghịch ta, ta không nghiêng ngửa,

Tuy nó thâm mưu đa tài,

Quyết chống ta suốt đêm ngày,

Quả không ai trên đất địch tày.

2. Khá biết sức mình non kém vô tài,

Dễ khiến ta thua ngã nằm dài;

Dẫu thế, biết nhờ Ðấng chỉ huy mình,

Ðối phương thua chạy hết rập rình.

Bằng ta hỏi tên Ngài chăng?

Là Jê-sus, danh chiến thắng;

Danh tướng thiên binh anh tài,

Cứu pháp duy chính tay Ngài,

Ðắc thắng Sa-tan đến lâu dài.

3. Dẫu quỉ dữ đầy trên thế gian này,

Ðuổi theo ta, toan nuốt hằng ngày;

Trước Ðấng có quyền xua nó lui liền,

Chúng ta không kinh khiếp ưu phiền.

Kìa, vua tối tăm giận chăng?

Lòng ta đây không nao núng,

Tuy nó khoe khoang nhất thời, Án chết xưa Chúa khép rồi,

Thúc thủ khi Vua phán một lời.

4. Tiếng phán ấy nghìn thuở vẫn đang còn,

Thế gian khinh chê chẳng suy mòn;

Bởi có Chúa gần gũi với ta hoài,

Xuống Thánh Linh, ân tứ từ Ngài.

Người thân với danh, mạng ta,

Dù ai kia toan cướp phá?

Thôi, cướp đi ta không chồn,

Bởi chẳng thể cướp linh hồn,

Phước Chúa trên thiên quốc trường tồn.

Lời Tiếng Anh

A Mighty Fortress Is Our God

‘A might-y for-tress is our God,

A bul-wark nev-er fail-ing;

Our help-er He, a- mid the flood

Of mor-tal ills pre-vail-ing:

For still our an-cient foe

Doth seek to work us woe;

His craft and power are great,

And, armed with cru-el hate,

On earth is not his e-qual.

That Word a-bove all earth-ly powers,

No thanks to them, a-bid-eth;

The Spir-it and the gifts are ours

Thro' Him who with us sid-eth:

Let goods and kin-dred go,

This mor-tal life al-so;

The bod-y they may kill:

God's truth a-bid-eth still,

His king-dom is for-ev-er.

 

Copyright © 2012-2022