Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 8
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát 

Tôn  Vinh  Ba  Ngôi  

Tôn vinh thay Chúa Cha! Danh xưng Ngài là Tạo Hóa muôn loài,
Hằng cầm  quyền thống trị, Và lòng nhân Ngài thật rộng lớn vô biên!
Tôn vinh thay  Chúa Con! Oai nghi, năng quyền đồng với Cha Ngài;
Mà Ngài đành giáng  trần, đem thân báu hi sinh đặng cứu muôn dân.

Tình nguyện thay người,  Ngài chịu treo trên cây gổ khổ hình,
Chết, chôn trong mộ, trọn ba ngày;
Nhờ  Thần Linh Cha ban, khiến sống lại rất vinh.
Hằng thay thế người đang khẩn  nài tại bên cánh hữu Chúa Cha,
Sắp tái lâm trong vinh hiển tiếp rước các  môn đồ. Lúc ấy ai nấy ca xướng vang hòa; 

Rồi được cùng Ngài cai trị nghìn muôn thu tôi Chúa vui sum vầy,
Tôi đời  đời cùng khen ngợi Thần Linh là ngôi thứ ba quyền oai,
Dắt tôi vào mọi lối  công bình;
Chúa Cha, Chúa Con, luôn Thần Linh siêu việt,
Ba Vị hiệp một  muôn muôn thu,
Quyền năng như nhau, Ðấng đời đời tụng vinh.

Tâm nầy thật mừng vô hạn, vì Ba Ngôi Chân Chúa ban ơn đầy,
Trong lời  lạ lùng vô ngần, từ Thánh Kinh muôn thuở lưu truyền đây,
Ðáng tin, không  một nét sai dời, chứa bao bánh thiêng nuôi hồn tôi trọn đời;
Vậy, hỡi cả  dòng dõi tân sinh, đồng thinh khải ca, Tán Mỹ Chúa Ba Ngôi. 

 

Lời Tiếng Anh 

Praise Ye the Lord!

Praise ye the Fa-ther! Let ev-ery heart give thanks to Him!
Praise ye the Fa- ther, who is ev-er kind and mer-ci-ful!
Praise ye the Fa-ther, Who not-eth  ev-ery spar-row's fall!
O King of Glo-ry! Let all earth pro-claim Thy maj-es- ty!
Sing of the Lord, Ev-ery voice pro-claim His pow-er!
Who bring-eth joy to  the world,
And whose mer-cy en-dur-eth for-ev-er!
He hath made all the  world, and the heav'n a-bove us!
In His strength, in His love, He rul-eth the  world;
A-rise, and praise ye the Fa-ther!
Praise be to the Fa-ther, to the  Son, and Ho-ly Spir-it!
Praise Him, ev-ery na-tion, All the earth shall re-joice  in Him!
Glo-ry to the Lord our King! Glo-ry to His ev-er-last-ing name!
Let all  earth be glad, re-joic-ing in His love, Oh, Praise ye the Lord!

Copyright © 2012-2022