Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 91
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Xin Kể Chuyện Chúa

1. Hãy kể tôi tường sự tích Jêsus,

Khắc lời quí báu trong lòng tôi;

Xin cho tôi nghe tích quí muôn đời,

Chính Jêsus Christ, Con Chúa Trời.

Ca binh thiên sứ hát vang tôn vinh,

Tôn Chúa Jêsus đã hạ trần,

Vinh thay cho Chúa ở nơi cao sang,

Ân trạch khắp đất luôn bình an.


Điệp Khúc:

Hãy kể tôi tường sự tích Jêsus,

Khắc lời quí báu trong lòng tôi;

Xin cho tôi nghe tích quí muôn đời,

Tích Jêsus Christ, Con Chúa Trời.


2. Hãy kể tôi tường khi Chúa giáng trần,

Ðói, lạnh khi ở trong đồng hoang;

Vì tội người, nên mang khổ âm thầm,

Cuối cùng chiến thắng vang mọi đàng.

Bao nhiêu đau đớn ta Jêsus mang,

Lê gót khắp nơi lắm ê chề,

Khi bị từ chối, Chúa mang khổ nàn,

Không nhà khốn khó mọi người chê.


3. Hãy kể tôi tường thập tự giá xưa,

Chúa oằn oại bấy khi bị treo;

Nào là mồ hoang chôn Chúa âm thầm,

Lúc phục sinh sáng tươi huy hoàng.

Yêu thương vô đối trong cổ tích đây,

Tươi sáng hơn mọi lúc tôi nhìn,

Tôi tuôn nước mắt lúc anh kể than,

Ôi! tình Chúa đã thay tội tôi.

Copyright © 2012-2022