Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 57
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Đêm Nô-ên Tưng Bừng

1. Đêm Nô-ên tưng bừng này đêm Jêsus ra đời,

Một đêm đông lạnh lùng tại Bết-lê-hem xưa.

Tiếng sứ thánh hát vang bài ca tôn vinh Con Trời.

Lìa bỏ ngôi thiên đình xuống thế gian ô tội.


Điệp Khúc:

Jêsus ôi, bởi sao Ngài quyết giáng xuống thế gian này?

Đành nằm trong chuồng chiên tăm tối?

Ôi! cao sâu thay ơn trời,

Bởi muốn cứu rỗi nhân loại mà

Ngài vui lâm thế đêm này.


2. Nơi thôn xa giữa đêm trường có mấy kẽ chăn bầy,

Chợt khiếp kinh khi nhìn hào quang Chúa sáng bấy.

Tiếng sứ thánh nhủ khuyên nay khá tiếp lấy Tin Lành.

Là Christ nay ra đời để cứu rỗi chúng sanh.


3. Nơi phương đông xa xôi kìa các bác sỉ lên đường,

Vượt qua bao dặm trường tìm Jêsus Chân Vương.

Vua Giu-đa mới sanh Ngài sanh ra nơi đâu nào?

Này tinh kim, một dược, nhũ hương đây dâng Ngài.

Copyright © 2012-2022