Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 12
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Tôn vinh thay Chúa Cha!

Danh xưng Ngài là Tạo Hóa muôn loài,

Hằng cầm quyền thống trị,

và lòng nhân Ngài thật rộng lớn vô biên!

Tôn vinh thay Chúa Con!

Oai nghi, năng quyền đồng với Cha Ngài.

Mà Ngài đành giáng trần,

Đem thân báu hy sinh đặng cứu ai ai,

Tình nguyện thay người,

Ngài chịu treo trên cây gỗ khổ hình,

Chết, chôn trong mồ trọn ba ngày;

Nhờ Thần Linh Cha ban, khiến sống lại rất vinh.

Hằng thay thế người

Đang khẩn nài tại bên cánh hữu Chúa Cha,

Sắp tái lâm trong vinh hiển tiếp rước các môn đồ

Lúc ấy ai nấy ca xướng vang hòa

Rồi được cùng Ngài cai trị

Nghìn muôn thu tôi Chúa xum vầy.

Tôi đời đời cùng khen ngợi

Thần Linh là Ngôi thứ ba quyền oai!

Dắt tôi vào mọi lối công bình,

Chúa Cha, Chúa Con, luôn Thần Linh siêu hình,

Ba vị hiệp một muôn muôn thu,

Quyền năng như nhau, đáng đời đời tụng vinh.

Tâm này thật mừng vô hạn,

Vì Ba Ngôi Chân Chúa ban ơn đầy,

Trong lời lạ lùng vô ngần,

từ Thánh Kinh muôn thuở lưu truyền đây,

Đáng tin, không một nét sai dời,

Chứa bao bánh thiêng nuôi hồn tôi trọn đời,

Vậy, hỡi cả dòng dõi tân sinh,

Đồng thinh khải ca, chúc tụng Chúa Ba Ngôi.

Copyright © 2012-2022