Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 5
Hợp âm: C
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


2. Đường đi trần gian thật khó
Cùng Dâng Lời Ca

1. Dù muôn lời ca dậy đất
Tán dương suy tôn Vua Trời
Thuật sao được đức yêu thương và thánh ân cao sâu rộng
Từ trên ngôi thánh Ngài đành lòng vào trần gian hy sinh cứu muôn tội nhân.
Bước tôi vẫn không sai dời
Mặt luôn ngời sáng tâm an bình mắt ngước lên trông Ngài
Ngài chăn nuôi tôi tại miền đồng xanh gần nơi suối nước Chúa đưa đường tôi.
3. Cùng dâng lời ca ngợi Chúa Chí tôn, yêu thương, công bình
Là Vua và Chúa của nhân loại hát lên ca ngợi Ngài
Bầy chiên của Chúa cùng quỳ dâng lên hồn thân linh ca khúc Vua Trời Cao.

Copyright © 2012-2022