Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 221
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
3-Tenor

Copyright © 2012-2022