Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

E

Không có Sách