Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 88
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Vinh quang Chúa Giê-hô-va.
Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Vinh quang Chúa Giê-hô-va.
Muôn nơi ngập tràn vinh quang Thánh Chúa.
Muôn nơi ngập tràn vinh quang Thánh Chúa.
Muôn nơi ngập tràn vinh quang Thánh Chúa. Vinh quang Giê-hô-va.