Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Nhạc sĩ Lê Anh Đông - VHOPE
Viết lời: Lê Anh Đông
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Nhịp: 4/4

Name Play
EMMANUELCHUAOCUNGTOI

Lời Bài Hát  

Emmanuel, Chúa Ở Cùng Tôi

Emmanuel, Giê-xu ở bên tôi.

Emmanuel, Giê-xu sống trong tôi.

Emmanuel, Giê-xu mãi yêu tôi. 

Chúa luôn ban bình an, hy vọng tràn tuôn. 

Chúa ban nguồn sống vui,

trọn đời tôi chẳng vương lo buồn.

Chúa ban nguồn phước hạnh 

cho những ai ở trong Cha.

Quyết tin cậy Chúa thôi,

trọn đời tôi hiên dâng Giê-xu.

Mãi hát tôn vinh Ngài, 

tôi hát Ha-lê-lu-gia!

(Emmanuel!)

 

Copyright © 2012-2022