Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Nhạc sĩ David Dong
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 9
Hợp âm: F
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát  

 

WOW! GOD.

 

wOw diệu thay Chúa chúng con thờ phượng!

Lòng con khát khao tôn thờ Chúa.

Không chi kéo con xa rời yêu thương Ngài.

wOw, trong thử thách thấy năng quyền Ngài.

Trong nguy khốn sẽ không chi.

Vì con biết Chúa luôn quyền năng vô đối.

Cha luôn thành tín với ai cậy trông...

Ô ô ô Ô ô ô

Phước lớn chờ đón những ai bền lòng theo Ngài

mắt Chúa ngày đêm đoái xem nhà nầy!

 

wOw, how majestic is Your Name.

We sing praise to You our God.

Draw us close to You Almighty God.

We dance on in Your victory,

in the time of trouble we see the power of Your mighty hands on high.

He's faithful if you now believe.

Oh oh oh Oh oh oh

His blood delivers you for ever more.

Let him surround you with His love.

 

Copyright © 2012-2022