Giải thích từ ngữ

TRỞ VỀ ĐẦU > Kinh Tiết Ca

Kinh Tiết Ca

Thể loại Kinh Tiết Ca là những bài hát lấy Lời Thánh Kinh phổ nhạc.

Không có Sách

Copyright © 2012-2022