Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Trương Văn Xê
Chủ đề: Tin Nhận Tin Lành
Nhịp: 2/4
Hợp âm: (Bb)
XEM BẢN NHẠC

Copyright © 2011-2021