Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Trương Văn Xê
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 3/4
Hợp âm: (G)

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

CUNG HIẾN ĐỀN THỜ CHÚA

1. Nhìn ngôi nhà Chúa đẹp xinh giục lòng càng thêm yêu kính;

Việc Chúa làm lớn lạ thay, qui vinh hiển cho Danh Ngài.

2. Cùng dâng lời hát tạ ơn, nhờ Ngài hằng ban phước lớn.

Mọi nhu cầu Chúa đồng công, luôn ghi nhớ ơn quan phòng.

3. Mừng thay ngày nhóm đầu tiên, đền thờ lòng con cung hiến.

Nguyện dâng đời sống sạch trong, đi theo Chúa luôn thỏa lòng.

4. Đồng tâm hiệp ý cùng nhau thờ Ngài là nơi nương náu,

Cùng gây dựng mái nhà chung, con dân Chúa vui vô cùng. 

 

Điệp khúc:

1,2,3: Ha-lê-lu-gia! Kính dâng ngôi nhà thờ lên cho Chúa,

Mong ơn phước lớn ban cho Hội Thánh mãi dư dật luôn. 

 

4: Ha-lê-lu-gia! Hát lên ca ngợi quyền năng Thiên Chúa.

Nương trên đá sống muôn đời, được vui hưởng phước Thượng Thiên.

Copyright © 2012-2022