Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: James Rowe
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 6/8
Bài số: 718
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Xưa biển ô tội tôi đắm sâu. 

Bờ an ninh không thấy đâu.
Tôi lún sâu vào trong bến mê.
Còn đâu dám mong quay về!
Nhưng tiếng tuyệt vọng tôi khóc than
dội vang đến Chúa dại dương.
Ngài vực tôi khỏi Sa-tan tôi hiện thái an.

Điệp khúc:
Ái Từ cứu tôi! Ái từ cứu tôi!
Thật chỉ có tình thương thôi, Ái từ cứu tôi!
Ái Từ cứu tôi! Ái từ cứu tôi!
Thật chỉ có tình thương thôi Ðã cứu vớt tôi.

2. Tôi kính dâng lòng tôi Chúa ôi!
Nguyện luôn đi theo Chúa thôi.
Tôi sống trong Ngài vui thỏa thay.
Hằng ca hát tôn vinh Ngài.
Công tác tôi, bài ca của tôi,
đều thuộc riêng của Ngài thôi.
Nguyện dâng lên cho ái tâm Ngài,
duy Ngài Chúa ôi.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022