Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách CHÚA ĐÁNG NGỢI
Tựa đề: CHÚA ĐÁNG NGỢI
Bài số: 66
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (F)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

1. Đáng ngợi, Ngài thật đáng ngợi
Ngài là Vua, Chúa các thần, Ngài thật đáng tôn,
đáng ngợi, Ngài thật đáng ngợi.
Ngài là Vua Chúa các thần, con đang thờ tôn.

2. Thánh thay, Ngài thật Thánh thay.
Ngài là Vua, Chúa các thần, Ngài thật Thánh thay.
Thánh thay, Ngài thật Thánh thay.
Ngài là Vua Chúa các thần, con đang thờ tôn.

3. Jêsus, Ngài là Jêsus.
Ngài là Vua, Chúa các thần, Ngài là Jêsus.
Jêsus, Ngài là Jêsus.
Ngài là Vua Chúa các thần, con đang thờ tôn.