Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách VINH DIỆU CHIÊN CON
Tựa đề: VINH DIỆU CHIÊN CON
Bài số: 63
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (E)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Vinh diệu cao quý thay chiên con này.
Jêsus con suy tôn mình Chúa thôi.
Chúc tụng cho Đấng trên ngôi muôn đời.
Chúa sáng danh Cha trên trời cao.
Ha-lê-lu-gia nào cất tiếng tôn ngợi Cha,
cùng đến trước ngôi, quỳ xuống trước Vua mọi vua,
Đấng con thờ lạy và ngợi khen chúc tôn.