Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách GIÊ-XU CON SUY TÔN NGÀI
Tựa đề: GIÊ-XU CON SUY TÔN NGÀI
Bài số: 62
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (G)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Jêsus con suy tôn Ngài, ngự vào lòng con phút này.
Hiện hữu giữa chính nơi con tôn thờ.
Hỡi Chúa lắng nghe bao lời ngợi khen.
Bên ngôi Jêsus lòng con tôn thờ Ngài.
Bên ngôi Jêsus con chúc tôn danh Ngài.
Vua Jêsus ơi xin đến cai trị lòng,
ở luôn với tâm hồn chúng con nơi đây.