Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách VUI MỪNG CA HÁT
Tựa đề: VUI MỪNG CA HÁT
Bài số: 60
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (G)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Vui mừng ca hát khen ngợi Ngài, rao truyền quyền năng Ngài khắp.
Danh Ngài tôn quý trên mọi loài nước Cha mau đến A-men.
Tôn vinh Giê-hô-va muôn đời khá hát.
Chung dâng lên Chúa muôn loài bài ca mới.
Ca khen ơn xót thương muôn loài khá hát.
Ha-lê-lu-gia kính khen Ngài.