Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách VINH QUANG VUA GIÊ-XU
Tựa đề: VINH QUANG VUA GIÊ-XU
Bài số: 59
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (G)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Ôi rạng ngời! Thiên nhan vinh quang ngàn đời.
Từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi.
Ôi rạng ngời! Thiên vương uy danh ngàn đời.
Tiếng ca dậy vang núi cao biển xanh khắp nơi trời cao.
Lời suy tôn từ miền trần gian vang rền ngôi báu trên trời.
Cùng dâng lên ngàn lời tung hô Jêsus là Vua Thánh.
Ôi rạng ngời! Vang danh Jêsus ngàn đời.
Các vua thờ tôn Đấng xưa đã chết hiển vinh phục sinh.