Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách SUY TÔN CHÚA NĂNG QUYỀN
Tựa đề: SUY TÔN CHÚA NĂNG QUYỀN
Bài số: 56
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (G)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Thành kính dâng lên, ngàn tiếng suy tôn.
Chúa oai nghi năng quyền.
Lòng con trông mong, lòng con khát khao,
được gần Ngài, được tôn vinh Ngài.
Lạy Chúa yêu thương Ngài là nơi an nghỉ của con.
Lòng con suy tôn, lạy Chúa oai nghi, chẳng có ai ngoài Ngài.