Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách GIÊ-XU ĐẸP THAY DANH NGÀI
Tựa đề: GIÊ-XU ĐẸP THAY DANH NGÀI
Bài số: 53
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (F)
Nhịp: 6/8
XEM BẢN NHẠC

Jêsus danh thánh rất diệu kì,
Đấng cứu chuộc nhân gian đành
lìa ngôi báu xuống dương gian.
Em-ma-nu-ên Chúa ở với chúng tôi.
Cứu chuộc và ban ơn cả thân hồn con.