Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách VUA CÁC VUA
Tựa đề: VUA CÁC VUA
Bài số: 52
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (Em)
Nhịp: 2/4
XEM BẢN NHẠC

Jêsus Vua muôn Vua và Chúa mọi Chúa.
Ha-lê-lu-gia! Jêsus Vua muôn Vua và Chúa mọi Chúa.
Ha-lê-lu-gia! Jêsus Chúa hiển vinh bình an.
Ha-lê-lu-gia! Jêsus Chúa hiển vinh bình an. Ha-lê-lu-gia!