Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách DANH QUÝ TRỌNG
Tựa đề: DANH QUÝ TRỌNG
Bài số: 42
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (Ab)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Jêsus là danh quý trọng nay!
Jêsus nghìn thu không đổi thay!
Jêsus Thiết Hữu công bình bấy!
Ha-lê-lu-gia, đời tôi xin dâng Cứu Chúa đây.