Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách GIÊ-HÔ-VA NI-SI
Tựa đề: GIÊ-HÔ-VA NI-SI
Bài số: 40
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (C)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa
Giê-hô-va Nis-si, Nis-si.
Chúa của mọi đắc thắng oai quyền
Ngài ban cho ta chiến thắng thế gian.

Nay ta luôn đắc thắng nghèo đói.
Nay ta luôn đắc thắng bệnh tật.
Nay ta luôn đắc thắng buồn chán
từ nay chiến thắng thuộc về ta.

A-men! A-men! A-men.
Cất tiếng hát khen danh Ngài,
trong danh Cha ta đắc thắng,
này chiến thắng thuộc về ta.