Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY
Tựa đề: CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY
Bài số: 39
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (Ab)
Nhịp: 3/4
XEM BẢN NHẠC

Chúa đáng tụng ca! Chúa đáng tụng ca!
Ô, thật đáng tôn danh Ngài.
Chúa xứng đáng được tôn,
vinh hiển với quyền oai,
tôn quý với năng quyền muôn đời.

Vì chính Chúa đã sáng tạo nên thế giới với muôn loài.
Chính Chúa đã sáng tạo thế giới.
Bởi ý muốn Chúa nên muôn vật được có đây.
Xứng đáng thay Ngài, Chúa ta!