Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách TÔN CAO DANH GIÊ-XU
Tựa đề: TÔN CAO DANH GIÊ-XU
Bài số: 37
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (G)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Jêsus xin dâng lên Ngài lời chúc tôn.
Jêsus ngợi khen danh Chúa trên trời.
Kìa khắp đất hào nhịp với cả Thiên đàng,
tụng ca danh Vua Jêsus vượt trên muôn danh.
Ta nên khiêm cung mau mau lại quỳ xuống trước ngai,
và dâng lên Vua quy vinh hiển cho Ngài.
Hầu cho nghe danh Jêsus mọi gối thảy đều quỳ xuống trước Ngài,
miệng môi xưng Jêsus là Vua muôn Vua.
Nào ta hãy hát, hát xướng danh Chúa trên trời.
Ngài được tôn cao, hiển vinh quyền oai.
Nào ta hãy hát, hát xướng danh Chúa trên trời.
Ngài được tôn cao, hiển vinh quyền oai con Đức Chúa Trời.
Ấy Jêsus Christ muôn đời.