Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI
Tựa đề: NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI
Bài số: 28
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (Bb)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Ngài là Vua trên muôn loài.
Ngài là Chúa cả vụ trụ.
Lòng tôi tôn ca Ngài là Giê-hô-va,
Đấng trọn lành.