Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách HIỆP MỘT
Tựa đề: HIỆP MỘT
Bài số: 25
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (G)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Hiệp một trong danh Cứu Chúa chí cao.
Hiệp môt trong Jêsus bởi tình yêu.
Nếu chúng ta yêu Chúa hãy cho mọi người cùng nhìn xem,
yêu thương Ngài anh em hiệp với nhau.