Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách DÂNG CHÚA LỜI SUY TÔN
Tựa đề: DÂNG CHÚA LỜI SUY TÔN
Bài số: 24
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (D)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Con xin dâng lên muôn lời suy tôn, khi con vào nhà Cha kính yêu.
Con xin dâng lên muôn lời yêu thương, khi con vào nhà Chúa nhân từ.
Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao, khúc hát vui mừng với lòng đầy yêu mến.
Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao khúc hát ca ngợi Chúa diệu vinh.