Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách HÁT VÌ GIÊ-XU
Tựa đề: HÁT VÌ GIÊ-XU
Bài số: 23
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (F)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Jêsus ơi, con hát vì Ngài.
Jêsus ơi, con hát cho Ngài.
Jêsus ơi, con hát trong Ngài.
Vì Ngài yêu con biết bao.

Jêsus, con hát vì Ngài.
Jêsus ơi, con hát cho Ngài.
Jêsus ơi, con hát trong Ngài.
Vì Ngài yêu con biết bao.
Bây giờ cho đến suốt đời.