Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách CHÚA TÁN DANH CHÚA
Tựa đề: CHÚA TÁN DANH CHÚA
Bài số: 22
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (Eb)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Đáng hát xướng chúc tôn Ngài là Chúa.
Ngài thật xứng đáng chúc tán kính yêu tôn thờ.
Hãy mau cùng tụng ngợi và đưa tay tôn vinh Chúa.
Hát chúc tôn cho danh Jêsus, chúc tôn danh Jêsus
chúc tôn cho thánh danh Chúa muôn đời.