Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách XIN CHA KHIẾN HIỆP MỘT
Tựa đề: XIN CHA KHIẾN HIỆP MỘT
Bài số: 15
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (F)
Nhịp: 2/2
XEM BẢN NHẠC

Lạy Cha khiến hiệp một bằng Thần Linh yêu thương của Ngài.
Xin dẫn dắt chúng con trong niềm tin thống nhất.
Để thế giới tin rằng Ngài đã sai Con đến đây.
Lạy Cha khiến chúng con nên một thôi.