Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách VÀO CỬA NGÀI VỚI LỜI CẢM TẠ
Tựa đề: VÀO CỬA NGÀI VỚI LỜI CẢM TẠ
Bài số: 11
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (Am)
Nhịp: 6/8
XEM BẢN NHẠC

Vào đây ca khen trong hành lang Chúa ta,
cùng đến các cửa Ngài bằng lời cảm ơn.
Vào đây ca khen trong hành lang Chúa ta,
cùng đến các cửa Ngài bằng lời cám ơn.

Lòng hớn hở vui mừng, trong Ngài Đấng sáng tạo.
Lòng hớn hở vui mừng, trong danh Cha Vua chí cao.
Lòng hớn hở vui mừng, trong Ngài Đấng sáng tạo.
Lòng hớn hở vui mừng, nguyện trọn đời luôn chúc tôn.