Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách XIN THẦN LINH ĐẾN
Tựa đề: XIN THẦN LINH ĐẾN
Bài số: 1
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (Em)
Nhịp: 2/4
XEM BẢN NHẠC