Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách HÔ-SA-NA
Tựa đề: HÔ-SA-NA
Bài số: 98
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (G)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na! Ca ngợi Vua hiển vinh.
Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na! Ca ngợi Vua hiển vinh.
Với tất cả tâm hồn con cất tiếng hát lên ngợi khen,
Đấng chủ tể muôn loài đến muôn đời.
Hô-sa-na danh Ngài trên từng trời.

Huy hoàng, oai quyền. Hiển vinh thay Vua của các Vua.
Huy hoàng, oai quyền. Hiển vinh thay Vua của các Vua.
Với tất cả tâm hồn con cất tiếng hát lên ngợi khen,
Đấng chủ tể muôn loài đến muôn đời.
Hô-sa-na danh Ngài trên từng trời.