Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách THỜ TÔN CHÚA CHÍ CAO
Tựa đề: THỜ TÔN CHÚA CHÍ CAO
Bài số: 97
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (F)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

1. Lòng con hân hoan ngợi khen danh Chúa.
Lòng con khiêm cung nguyện tôn kính Ngài.
Vì tội tôi nên Ngài mang đau đớn chịu chết thế cho con.
Lòng con hân hoan ngợi khen danh Chúa.
Lòng con khiêm cung nguyện tôn kính Ngài.
Vì tội tôi nên Ngài mang đau đớn chịu chết thế cho con.
Cùng chúc tán danh Ngài, ngợi khen Chúa Chí Cao. Jêsus chúng con thờ tôn Chúa.
Cùng chúc tán danh Ngài, ngợi khen Chúa Chí Cao. Jêsus, hiển vinh mãi thuộc Ngài.

2. Cùng ca lên câu Ha-lê-lu-gia. Ngợi khen Jêsus Ha-lê-lu-gia.
Ngài là Jêsus lòng con yêu mến, là Cứu Chúa của con.
Ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia. Jêsus muôn đời Ngài là Chúa.
Ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia, Jêsus, hiển vinh mãi thuộc Ngài.