Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách CHIÊN TRỜI XỨNG ĐÁNG THAY
Tựa đề: CHIÊN TRỜI XỨNG ĐÁNG THAY
Bài số: 94
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (Bb)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Xứng đáng, xứng đáng Chiên Con Trời. Xứng đáng, xứng đáng Chiên Con Trời.
Xứng đáng, xứng đáng Chiên Con Trời, xưa hi sinh. Ca khen Ngài Ha-lê-lu-gia!
Ca khen Ngài Ha-lê-lu-gia! Ca khen Ngài Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Cha.