Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách THÁNH THAY! THÁNH THAY! THÁNH THAY!
Tựa đề: THÁNH THAY! THÁNH THAY! THÁNH THAY!
Bài số: 88
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (C)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Vinh quang Chúa Giê-hô-va.
Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Vinh quang Chúa Giê-hô-va.
Muôn nơi ngập tràn vinh quang Thánh Chúa.
Muôn nơi ngập tràn vinh quang Thánh Chúa.
Muôn nơi ngập tràn vinh quang Thánh Chúa. Vinh quang Giê-hô-va.