Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách TÔN VINH CỨU CHÚA
Tựa đề: TÔN VINH CỨU CHÚA
Bài số: 87
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (Eb)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Tôn vinh cứu Chúa Đấng muôn đời, Chiên Con xưa chết thay cho người.
Ngài ban ơn rời rộng phong phú. Mời bạn thờ phượng Ngài với tôi.
Tôn vinh Cứu Chúa Đấng muôn đời, Chiên Con xưa chết thay cho người.
Jêsus ban cho ơn giải phóng. Ô! Tôn vinh Cứu Chúa Đấng muôn đời.