Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách LÒNG CON TÔN KÍNH CHA
Tựa đề: LÒNG CON TÔN KÍNH CHA
Bài số: 83
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (A)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Lòng con tôn kính Cha, Đấng đã tạo dựng trên vũ trụ.
Lòng con tôn kính Cha, Đấng đã tạo dựng nên chúng con.
Chúng con đồng tôn vinh Ngài lời ngợi khen hết lòng.
Chúng con đồng tôn vinh Ngài đã chuộc mua chúng con.