Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách NGÀI THẬT TỐT THAY
Tựa đề: NGÀI THẬT TỐT THAY
Bài số: 79
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (G)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

1. Ngài thật tốt thay, Ngài thật tốt thay. Ngài thật tốt thay, thật tốt thay cho tôi.

2. Ngài gìn giữ tôi, Ngài gìn giữ tôi. Ngài gìn giữ tôi, thật vĩnh an cho tôi.

3. Ngài thành tín thay, Ngài thành tín thay. Ngài thành tín thay, nào có chi sai dời.

4. Ngài là Chúa tôi, Ngài là Chúa tôi. Ngài là Chúa tôi, đời sống tôi dâng Ngài.