Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách TỤNG NGỢI CHÚA THÁNH
Tựa đề: TỤNG NGỢI CHÚA THÁNH
Bài số: 78
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (G)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Chúa chí thánh chí cao xin tôn ngợi Chúa.
Oai nghi quyền năng hiển vinh thuộc chính Ngài.
Nguyện cuộc đời chúng con hằng thờ phượng tôn kính Cha,
lòng tụng ngợi Chúa thánh muôn đời không thôi.