Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách NGỢI KHEN GIÊ-XU
Tựa đề: NGỢI KHEN GIÊ-XU
Bài số: 75
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (Dm)
Nhịp: 4/4
XEM BẢN NHẠC

Muôn muôn dân trên đất hãy đến ngợi khen Jêsus.
Mọi vạn vật trên đất hãy đến ngợi khen Jêsus.
Và mọi người trên đất hãy đến ngợi khen Thiên Chúa.
Hãy đến chúc tôn Jêsus, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia.
Hãy đến chúc tôn Jêsus, Chúa ta.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Hãy hát ca khen Ngài thôi.