Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách CẤT TIẾNG CA VANG
Tựa đề: CẤT TIẾNG CA VANG
Bài số: 70
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Hợp âm: (G)
Nhịp: 2/4
XEM BẢN NHẠC

1. Cất tiếng ca vang thánh thay là Chúa.
Cất tiếng ca vang phước ân thuộc Ngài.
Cất tiếng ca vang kính khen Jêsus.
Cất tiếng ca vang chúc tôn danh Ngài.
Lạ lùng thay công việc của Chúa, kỳ diệu thay đường lối của Ngài.
Lạ lùng thay công việc của Chúa, kỳ diệu thay đường lối của Ngài.

2. Cất tiếng ca vang đến ngôi trời cao.
Chúa Đấng vinh quang hãy mau ca ngợi.
Hỡi Chúa con dâng khúc ca lòng con,
chúc tán Ba ngôi hiển vinh muôn đời.
Lạ lùng thay khi gần bên Chúa, lòng ngập bao hạnh phước vui mừng.
Lạ lùng thay ơn lành của Chúa, trọn đời con nguyện chúc tôn Ngài.