Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách Ôi Jêsus Hài Nhi
Tựa đề: Ôi Jêsus Hài Nhi
Bài số: 40
Chủ đề: Giáng Sinh
XEM BẢN NHẠC

Ôi Jêsus Hài Nhi

 

1. Ôi! Jêsus Hài Nhi, ôi Chúa ấu thơ hiền.

Ðấng Cha sai Ngài xuống tận nhân gian,

Mang kiếp thấp hèn, Ðồng hóa với người,

Gian khổ giữa đời, nào tiếc cõi trời.

Chúa Hài Nhi Jêsus, Giáng sinh nơi hèn khinh.

 

2. Ôi! Jêsus Hài Nhi, ôi Chúa ấu thơ hiền.

Ðấng ban vui mừng, nhân loài hằng mong,

Bao kẽ ngã lòng, Buồn chán thất vọng,

Giờ thấy thỏa phần, vì Chúa giáng trần.

Chúa Hài Nhi Jêsus, Giáng sinh nơi hèn khinh.