Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách Ha-lê-lu-gia!
Tựa đề: Ha-lê-lu-gia!
Bài số: 19
XEM BẢN NHẠC


Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia!

Kính khen Jêsus!

Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia!

Kính khen Jêsus!

 

Ngợi Chúa toàn năng! Ha-lê-lu-gia!

Ngợi Chúa toàn năng! Ha-lê-lu-gia!

Ngợi Chúa toàn năng! Ha-lê-lu-gia!

Kính ngợi Jêsus.