Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách Tôn Vinh Chân Thần
Tựa đề: Tôn Vinh Chân Thần
Bài số: 13
XEM BẢN NHẠC

Tôn Vinh Chân Thần

Tôn vinh Chân Thần nguồn ơn vô đối

Dưới đất chúng sinh sùng kính khắp nơi

Trời cao cũng chung khen ngợi Ba Ngôi

Chúa Cha cùng Con với Linh đời đời. A-men.