Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Tuyển tập Thánh Ca Tin Lành Bắc Mỹ

Bài số:101 - Như Chiên Đi Lạc

Bài số:102 - Chiêm Ngưỡng Thập Giá

Bài số:103 - Chúa Mang Thập Hình

Bài số:104 - Lên Gô-gô-tha

Bài số:105 - Gô-gô-tha

Bài số:106 - Ca Ngợi Dòng Huyết Báu

Bài số:107 - Hãy Tin

Bài số:108 - Gần Thập Tự Hơn

Bài số:109 - Sông Tình Yêu

Bài số:110 - Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Bài số:111 - Trên Đồi Cao

Bài số:112 - Nơi Chân Thập Tự

Bài số:113 - Chúa Phục Sinh

Bài số:114 - Chúa Phục Sinh Hôm Nay

Bài số:115 - Chúa Oai Quyền Phục Sinh

Bài số:116 - Chúa Sống Lại

Bài số:117 - Trên Đường Em-mau

Bài số:118 - Chúa Sống

Bài số:119 - Mộ Trống

Bài số:120 - Vì Jêsus Sống

Bài số:121 - Nhìn Vua Thăng Thiên

Bài số:122 - Tôn Vinh Jêsus

Bài số:123 - Vinh Diệu Chúa Phục Sinh

Bài số:124 - Jêsus Quang Lâm

Bài số:125 - Chúa Tái Lâm

Bài số:126 - Kìa Chúa Đến!

Bài số:127 - Nếu Chúa Đến Hôm Nay?

Bài số:128 - Màn Sương Tiêu Tan

Bài số:129 - Chúa Kíp Đến

Bài số:130 - Tia Sáng Ban Mai

Bài số:131 - Thần Yên Ủi

Bài số:132 - Thánh Linh Dẫn Dắt

Bài số:133 - Đầy Lòng Tôi

Bài số:134 - Bài Ca Tâm Linh

Bài số:135 - Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Bài số:136 - Gió Thánh Linh

Bài số:137 - Hà Hơi Linh Thần

Bài số:138 - Thần Linh Cảm Hóa

Bài số:139 - Thánh Linh Hằng Sống

Bài số:140 - An Bình Trong Chúa

Bài số:141 - Trước Cửa Tâm Hồn

Bài số:142 - Tiếng Chúa Gọi

Bài số:143 - Nhìn Lên Jêsus

Bài số:144 - Huyết Chúa Mầu Nhiệm

Bài số:145 - Thoát Chốn Tội Tình

Bài số:146 - Chúa Đoái Thương

Bài số:147 - Lăn Xa

Bài số:148 - Tiếng Chuông Lòng

Bài số:149 - Phần Vui Thỏa

Bài số:150 - Chúa Ngự Tâm Hồn

Bài số:151 - Chúa Đến Trong Lòng

Bài số:152 - Tiếng Hát Của Tôi

Bài số:153 - Tâm Hồn Yên Ninh

Bài số:154 - Nương Trong Chúa

Bài số:155 - Tay Chúa Nắm Tôi

Bài số:156 - Bước Với Chúa Yêu Thương

Bài số:157 - Mừng Vui Hát Vang

Bài số:158 - Sự Sống Mới

Bài số:159 - Lòng Vui Vẻ

Bài số:160 - Vui Mừng Ca Hát

Bài số:161 - Ơn Lạ Lùng

Bài số:162 - Lòng Thái An

Bài số:163 - Đời Đẹp Tươi

Bài số:164 - Sự Bình An

Bài số:165 - Bước Trên Thiên Trình

Bài số:166 - Trong Tay Chúa

Bài số:167 - Đời Tự Do

Bài số:168 - Chúa Đem An Vui Cho Tôi

Bài số:169 - Sống Vui Thỏa

Bài số:170 - Vui Bên Chúa

Bài số:171 - Bài Ca Trong Tâm

Bài số:172 - Khi Jêsus Ngự Vào Lòng

Bài số:173 - Chiên Của Chúa

Bài số:174 - Đi Trong Hân Hoan

Bài số:175 - Tôn Vinh Cha

Bài số:176 - Một Ngày Tươi Mới

Bài số:177 - Gặp Thiết Hữu

Bài số:178 - Nguyện Cầu

Bài số:179 - Giai Điệu Trong Tâm Hồn

Bài số:180 - Yêu Thương Chúa Thêm

Bài số:181 - Bước Đi Vinh Diệu

Bài số:182 - Yêu Chúa Hơn

Bài số:183 - Ái Tâm Chúa

Bài số:184 - Tình Thương Cứu Chúa

Bài số:185 - Hồng Ân Cứu Chuộc

Bài số:186 - Ơn Sâu

Bài số:187 - Ân Điển

Bài số:188 - Con Trời Thương Thế Gian

Bài số:189 - Lòng Tin Yêu

Bài số:190 - Jêsus Yêu Tôi

Bài số:191 - Jêsus Yêu Mến Tôi

Bài số:192 - Thỏa Vui Thuộc Chúa

Bài số:193 - Dù Có Cả Trần Gian

Bài số:194 - Mến Yêu Jêsus

Bài số:195 - Đếm Phước Chúa Ban

Bài số:196 - Lẽ Sống Đời Tôi

Bài số:197 - Điều Này Thật Sao

Bài số:198 - Vững Tin Nơi Chúa

Bài số:199 - Tình Yêu Muôn Đời

Bài số:200 - Từ Nay Thuộc Chúa